นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

บริษัท เอส.บี.-ซีร่า จำกัด ตระหนักถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ติดต่อมายังบริษัทฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้มีวิธีการจัดเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านจากการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมดูแล โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

คำนิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย หมายความว่า ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ หมายความว่า บริษัท เอส.บี.-ซีร่า จำกัด และบริษัทย่อย

นโยบาย หมายความว่า นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ระบบข้อมูลสารสนเทศ หมายความว่า ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายเชื่อมต่อเข้าระบบอินเตอร์เน็ต ระบบเก็บข้อมูล ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสื่อสารข้อมูลทุกประเภทข้อมูลอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง หรืออุปกรณ์ใด ที่เกี่ยวข้องอันเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ

 

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

นโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียด วิธีการจัดการ และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่กระทำการติดต่อให้ข้อมูลมายังบริษัทฯ โดยตรง หรือผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ให้มีผลบังคับใช้กับการจัดเก็บ รวบรวม การใช้ การเปิดเผย การแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใด ๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท เอส.บี.-ซีร่า จำกัด ทั้งนี้ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียรับทราบว่านโยบายฯ ฉบับนี้ มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด และตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิในการเก็บรักษาและนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีเก็บไว้ในปัจจุบัน และอนาคตนำไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของนโยบายฉบับนี้

 

การจัดเก็บ รวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น คุกกี้ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนข้อมูลเล็ก ๆ ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ที่จะทำให้เว็บไซต์ สามารถจดจำข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์หรือวิธีใช้งานเว็บไซต์ในแต่ละครั้ง โดยข้อมูลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม (ข้อมูลส่วนบุคคล) ประกอบได้ด้วย

 

ข้อมูลที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียให้ไว้โดยตรง : เป็นข้อมูลที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียให้ไว้กับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียกรอกขณะลงทะเบียนสมัคร การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ, ข้อมูลการทำแบบสำรวจ, ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account), ข้อมูลที่แก้ไขปรับปรุง บัญชีผู้ใช้งาน, ข้อมูลที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียให้ไว้สำหรับติดต่อบริษัทฯ หรือทีมงานของบริษัทฯ ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่าง ๆ อาทิ ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ที่ทำงาน, ที่อยู่ที่ติดต่อได้, วัน/เดือน/ปีเกิด, เพศ, อายุ, เชื้อชาติ, สัญชาติ, ศาสนา, ประวัติสุขภาพ, หมู่เลือด, รูปถ่าย, อีเมล, เลขที่บัญชีธนาคาร, หมายเลขบัตรเครดิต(ถ้ามี), หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน, หมายเลขหนังสือเดินทาง, หมายเลขโทรศัพท์, รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งานที่มีความสนใจ, และความเห็น ทุกอย่างที่ได้แสดงไว้ เพื่อให้บริษัทฯ จัดเก็บบัญชีของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้ เสียไว้

 

ข้อมูลที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียใช้บริการ : เป็นข้อมูลการใช้และวิธีการใช้งานของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับ การเข้าใช้งานเว็บไซต์, ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log), ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างกัน และข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์หมายเลข (IP Address), รหัสประจำตัวอุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ, ข้อมูลการเชื่อมต่อ, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, ประเภทของบราว์เบอร์ (Browser), ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์, ข้อมูลเว็บไซต์ที่ผู้ใช้งานเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website), ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์, ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ(Login Log), ข้อมูลรายการทำธุรกรรม (Transaction Log), พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior), สถิติการเข้าเว็บไซต์, เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time), ข้อมูลที่มีการค้นหา การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายหรือเกี่ยวข้อง ทั้งนี้

 

  1. บริษัทฯ จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อวัตถุประสงค์ตามนโยบายฉบับนี้ โดยบริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น ภายในระยะเวลานานที่เหมาะสมเท่านั้น
  2. ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ กระทำได้โดยรับความยินยอมจากลูกค้าหรือ ผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย แล้วเท่านั้น
  3. บริษัทฯ จะไม่ทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียจากแหล่งข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
  4. บริษัทฯ อาจมีการบันทึกเสียง หรือบันทึกรายละเอียดการติดต่อด้วยวิธีการใด ๆ เมื่อลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ได้ติดต่อสื่อสารมายังบริษัทฯ โดยรับทราบและยอมรับเงื่อนไขตามรายละเอียดของนโยบายฉบับนี้แล้ว

 

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  1. บริษัทฯ รับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีการเก็บรวบรวมไว้ไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากตามวัตถุประสงค์การใช้อันชอบด้วยกฎหมายหรือเพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯในกรณีต่าง ๆ อาทิ
  1. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย หากเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งขอหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาคดีของศาล
  2. ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เป็นผู้ควบคุมข้อมูล บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างดำเนินการเก็บรักษาความลับ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย) ประสงค์จะขอทราบข้อมูล ลบ แก้ไข ขอตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของตน ขอไม่รับข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดใดๆ จากบริษัทฯ สามารถแจ้งความประสงค์และระบุตัวตนที่แท้จริงโดยเป็นลายลักษณ์อักษรส่ง มายังบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำร้องดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งถึงความมีอยู่หรือรายละเอียดของข้อมูลให้ทราบภายในระยะเวลาที่อันสมควร

 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้บริษัทฯ ดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคล อาจทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่สามารถรับบริการจากทางบริษัทฯ ได้ หรืออาจทำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียไม่ได้รับบริการจากบริษัทฯ ได้มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

 

ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดทำระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม รวมถึงจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียจากกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

การทบทวนนโยบายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายฯ โดยมิได้แจ้งให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัทฯ จึงแนะนำให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียอ่านนโยบายฯ ฉบับนี้ของบริษัทฯ ทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.sb-cera.co.th)

 

ท่านจะติดต่อบริษัทได้อย่างไร 

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ผ่านช่องทางดังนี้

 

 

เมื่อคุณตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านยอมรับว่าการใช้บริการใดๆ ของบริษัทฯ ถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และการตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์